Cách tính phần trăm gia tăng trong Excel

Nếu bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm trong Excel, nó rất hữu ích. Ví dụ: bạn có thể cần tính thuế đối với hàng bán hoặc tỷ lệ phần trăm thay đổi trong doanh số bán hàng từ tháng trước đến tháng này. Đây là cách bạn làm điều đó!

Tính phần trăm tăng

Để bắt đầu, hãy tính toán sự gia tăng của một giá trị này so với giá trị khác dưới dạng phần trăm.

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn tìm tỷ lệ phần trăm tăng doanh số bán hàng của một sản phẩm trong tháng này so với tháng trước. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy giá trị của tháng trước là 430 trong ô B3 và doanh số của tháng này là 545 trong ô C3.

Để tính toán phần trăm chênh lệch, chúng tôi lấy giá trị của tháng trước trừ đi giá trị của tháng trước, sau đó chia kết quả cho giá trị của tháng trước.

= (C3-B3) / B3

Các dấu ngoặc quanh phần trừ của công thức đảm bảo rằng phép tính xảy ra trước.

Để định dạng kết quả dưới dạng phần trăm, hãy nhấp vào nút “Kiểu phần trăm” trong phần “Số” trên tab Trang chủ.

Chúng tôi thấy tỷ lệ phần trăm tăng là 27 phần trăm.

Nếu tỷ lệ phần trăm là âm, điều đó có nghĩa là doanh thu của sản phẩm đã giảm.

Tăng giá trị lên một phần trăm cụ thể

Bạn cũng có thể tăng giá trị theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể.

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn tăng giá của một sản phẩm lên năm phần trăm. Để làm điều này, chúng ta có thể nhân giá sản phẩm với 1,05. Điều này được hiển thị trong công thức dưới đây:

= B3 * 1,05

Hoặc chúng ta có thể viết công thức dưới dạng:

= B3 * 105%

Các công thức này chỉ đơn giản là nhân giá trị lên 5 phần trăm so với tổng của chính nó (100 phần trăm).

Kết quả là, mức tăng 20 phần trăm sẽ được nhân với 120 phần trăm và mức tăng 15 phần trăm sẽ là 115 phần trăm (hoặc 1,15).